Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho hệ thống IDS và hệ thống MSS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đăng ngày:  20/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn q Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, triển khai cài đặt, lắp đặt và chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm thuộc hệ thống lưu trữ cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 20/9/2021 đến trước 14 giờ 30, ngày 30/9/2021. (Theo thông báo mời thầu số 20210938229-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 65.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 30/9/2021.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 30/9/2021.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

UBCKNN