Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Đăng ngày:  06/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 2741/2021/CV-TGĐ5 ngày 27/4/2021 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB tại HOSE). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu quỹ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đã chào bán thành công là 82.522.811 cổ phiếu.

UBCKNN