Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Thành Công
Đăng ngày:  22/01/2021

Ngày 15/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 04/2021/BCKQPH ngày 15/01/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chào bán thành công là 13.500.000 cổ phiếu, chiếm 93,8% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

UBCKNN