Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020 đợt 3 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Đăng ngày:  05/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020 đợt 3 theo báo cáo kết quả số 674/2021/LienVietPostBank ngày 28/01/2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB). Theo báo cáo, số lượng trái phiếu LPB đã chào bán thành công trong Đợt 3 là 25.000 trái phiếu LPB7Y202003.

UBCKNN