Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định đối với các công ty đại chúng và các đối tượng là cổ đông nội bộ
Đăng ngày:  14/03/2014

Ngày 5/4/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 52/2012/TT-BTC), thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính về CBTT trên thị trường chứng khoán (TTCK). Tại Thông tư này đã quy định rõ nghĩa vụ báo cáo, CBTT của công ty đại chúng, nghĩa vụ báo cáo, CBTT về giao dịch của các đối tượng là cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và cổ đông nội bộ (sau đây gọi chung là cổ đông nội bộ) công ty đại chúng.

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Tại Nghị định này, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về CBTT đã được nâng lên cao hơn so với Nghị định 85/2010/NĐ-CP trước đây, theo đó trường hợp công ty đại chúng không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, CBTT có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng; đối với các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, nhà đầu tư nội bộ và người có liên quan là tổ chức có thể bị phạt tiền đến 150 triệu đồng và nếu là cá nhân vi phạm thì có thể bị phạt tiền đến 75 triệu đồng.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của TTCK, đảm bảo tính thực thi của các quy định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành, trong thời gian tới UBCKNN tiếp tục tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, CBTT của công ty đại chúng và các đối tượng là cổ đông nội bộ công ty đại chúng, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Do vậy, UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng:

1. Tuân thủ chặt chẽ nghĩa vụ báo cáo, CBTT theo quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK, cụ thể:

- Thực hiện CBTT chính xác, kịp thời về các loại thông tin phải công bố, đảm bảo CBTT đầy đủ qua các phương tiện và hình thức theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Khi CBTT phải đồng thời báo cáo UBCKNN về nội dung thông tin công bố. Việc CBTT trên trang thông tin điện tử của UBCKNN thực hiện theo Quyết định số 563/QĐ-UBCK ngày 11/9/2013 ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống CBTT của UBCKNN.

2. Phổ biến tới cổ đông nội bộ và yêu cầu cổ đông nội bộ tuân thủ quy định tại các Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 52/2012/TT-BTC về nghĩa vụ báo cáo, CBTT khi thực hiện giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng phải báo cáo về sở hữu cho công ty đại chúng, UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn và trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (kể cả trường hợp cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm… hoặc không thực hiện giao dịch cổ phiếu).

- Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của các đối tượng này khi dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…) phải báo cáo UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có CBTT từ SGDCK.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và công ty đại chúng về kết quả thực hiện giao dịch; trường hợp không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký, phải báo cáo lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

- Cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp phải gửi thông báo cho UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và công ty đại chúng về việc thực hiện giao dịch chậm nhất là 03 ngày làm việc trước khi thực hiện giao dịch và báo cáo kết quả giao dịch trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch. Nếu không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký phải báo cáo lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

UBCKNN thông báo để các công ty đại chúng biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

(UBCKNN)