Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo giảm 02 kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
Đăng ngày:  20/05/2014

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY được rút 02 kiểm toán viên khỏi Danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 của Công ty, cụ thể:

TT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày rút khỏi danh sách KTV chấp thuận

1

Trần Thị Nam Vinh

2388/KTV

2388-2013-112-1

01/4/2014

2

Tô Thị Thanh Nga

1183/KTV

1183-2013-112-1

15/4/2014

(UBCKNN)