Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Siêu Thanh
Đăng ngày:  05/11/2013

  Ngày 30/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Siêu Thanh (Mã CK: ST8), theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 363/BCPHCP-ST ngày 21/10/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 số 362/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/10/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 370/NQ-HĐQT/ST ngày 28/10/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)