Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tasco
Đăng ngày:  18/03/2014

Ngày 12/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/3/2014 của CTCP Tasco. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 10/3/2014 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)