Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Điều kiện công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại tại Việt Nam đăng ký làm thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (Nghị định 86/2016//NĐ-CP)
Đăng ngày:  03/03/2017