Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu đợt 3 của CTCP Vận tải và Thương mại đường sắt
Đăng ngày:  13/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu đợt 3 trái phiếu RAT_BOND_2017 của đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2017 của CTCP Vận tải và Thương mại đường sắt (Mã cổ phiếu: RAT – Upcom) theo báo cáo số 01/BC-RAT ngày 04/01/2020. Theo đó, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 7.000 trái phiếu RAT_BOND_2017 của đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2017 thành 700.000 cổ phiếu.

UBCKNN