Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
Đăng ngày:  19/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) theo báo cáo phát hành số 2906.1/21/BC-IDV ngày 29/06/2021. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1912/2020/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 19/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 0507.1/2021/NQ-HĐQT/IDV ngày 05/07/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN