Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam
Đăng ngày:  31/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo số 07/2021/CV-PKF ngày 22/3/2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Thương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3381-2020-242-1) trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 do Kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 21/3/2021.

UBCKNN