Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận giảm kiểm toán viên tronh Danh sách kiểm toán được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Đăng ngày:  21/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo ngày 11/01/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) về việc giảm Kiểm toán viên Bùi Văn Khá (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0085-2018-008-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của A&C kể từ ngày 11/01/2021.

UBCKNN