Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết, theo quy định của pháp luật chứng khoán, tài sản của nhà đầu tư (khách hàng của CTCK) được quản lý như thế nào tại CTCK?
Đăng ngày:  02/12/2021

Chúng tôi là nhà đầu tư hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán. Đề nghị cho biết, theo quy định của pháp luật chứng khoán, tài sản của nhà đầu tư (khách hàng của công ty chứng khoán) được quản lý như thế nào tại công ty chứng khoán? Trong trường hợp công ty chứng khoán bị phá sản thì tài sản của nhà đầu tư có được bảo vệ không?

Trả lời:

Điều 88 Luật Chứng khoán quy định về quản lý tài sản của khách hàng như sau:

Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý bao gồm tiền gửi giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại công ty chứng khoán và các quyền có liên quan là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng, không phải là tài sản của công ty chứng khoán.

Trường hợp công ty chứng khoán giải thể hoặc bị phá sản, tài sản của khách hàng phải được hoàn trả cho khách hàng sau khi trừ đi nghĩa vụ nợ phải trả của khách hàng đối với công ty chứng khoán.

Ngoài ra, Điều 17 và 18 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, quy định quản lý tiền và chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán như sau:

Quản lý tiền của khách hàng

1. Công ty chứng khoán phải quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng, tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán.

2. Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại.

3. Công ty chứng khoán không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức. Các giao dịch liên quan đến tiền của khách hàng chỉ được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức “khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán”. Ngoài ra, công ty chứng khoán có thể xây dựng bổ sung hệ thống theo phương thức “công ty chứng khoán mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng” để khách hàng lựa chọn.

Quản lý chứng khoán của khách hàng

1. Đối với chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tập trung:

a) Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty chứng khoán;

b) Công ty chứng khoán phải thực hiện tái ký gửi chứng khoán của khách hàng vào Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán;

c) Công ty chứng khoán có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán của khách hàng;

d) Việc gửi, rút, chuyển khoản chứng khoán thực hiện theo lệnh của khách hàng và theo quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Đối với chứng khoán chưa được đăng ký lưu ký tập trung, công ty chứng khoán được đăng ký và lưu ký chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán theo hợp đồng ký kết với khách hàng và theo quy định về đăng ký, lưu ký và bù trừ chứng khoán.