Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF IPAAM VN100 do công ty TNHH quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A
Đăng ngày:  29/07/2021

Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 100/GCN-UBCK cho Quỹ ETF IPAAM VN100 do công ty TNHH quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ quỹ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng)

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn đồng)

- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF).

Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN