Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN ban hành Quy định về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán hoặc hành vi giao dịch nội bộ
Đăng ngày:  10/03/2014

Căn cứ Thông tư số 217/2013/TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngày 3/3/2014, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký ban hành Quy định về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán hoặc hành vi giao dịch nội bộ kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBCK.

Quyết định số 201/QĐ-UBCK ngày 3/3/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 180/QĐ-UBCK ngày 27/2/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán và giao dịch nội bộ.

(UBCKNN)