Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên danh sách kiểm toán viên năm 2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Đăng ngày:  31/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) được bổ sung 08 kiểm toán viên (KTV) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Deloitte kể từ ngày 01/01/2021 gồm:

Số TT

Họ tên KTV

Số Giấy chứng nhận ĐKHN

1

Lương Tuấn Đạt

4370-2018-001-1

2

Phan Thị Hồng Nhung

4310-2018-001-1

3

Tôn Thất Tiến

4326-2018-001-1

4

Nguyễn Thu Huyền

4664-2018-001-1

5

Nguyễn Tuấn Anh

4438-2018-001-1

6

Lê Thành Vinh

4329-2018-001-1

7

Hoàng Thị Lan Anh

4597-2018-001-1

8

Nguyễn Đức Mẫn

4619-2018-001-1

UBCKNN