Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Thảo
Đăng ngày:  10/06/2021

Ngày 07,08/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 129/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 132/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Doanh (Tập thể Cục Hậu Cần, tổ 11 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Thảo (Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  - Đối với ông Trần Văn Doanh: phạt tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm c khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch (ông Trần Văn Doanh, người liên quan với bà Vũ Thị Nga, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược (mã chứng khoán: NDC) đăng ký mua 14.000 cổ phiếu NDC từ ngày 05/10/2020 đến ngày 02/11/2020 nhưng không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch).

- Đối với bà Nguyễn Thị Thảo: phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 22/10/2020, bà Nguyễn Thị Thảo, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: VIG) bán 296.400 cổ phiếu VIG, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu giảm từ 2.439.700 cổ phiếu VIG (7,15%) xuống 2.143.300 (6,27%); Ngày 30/10/2020 bà Nguyễn Thị Thảo bán 300.000 cổ phiếu VIG, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu giảm từ 2.143.300 cổ phiếu VIG (6,27%) xuống 1.843.300 cổ phiếu VIG (5,39%). Đến ngày 05/11/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Thảo).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN