Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Hỏi-đáp GDCK: CTCK được cấp phép trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, những điều kiện và thủ tục đối mà công ty cần đáp ứng khi Luật có hiệu lực?
Đăng ngày:  01/12/2021

CTCK được cấp phép trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, những điều kiện và thủ tục đối mà công ty cần đáp ứng khi Luật có hiệu lực?

Trả lời:

Điều 135 Luật Chứng khoán quy định trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 của Luật này.

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán, đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 của Luật này thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 71 của Luật này; không phải thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp có yêu cầu.

Sau 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định các điều kiện cấp phép theo quy định tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 của Luật này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép theo quy định của Luật này.