Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn
Đăng ngày:  26/05/2014

      Ngày 21/05/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 40/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn chào bán 37.500.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 375.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

       Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn có vốn điều lệ 375 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Lô 4, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)