Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
Đăng ngày:  31/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung báo cáo tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 50/2021/CV_KĐ ngày 18/5/2021 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã cổ phiếu: KDH, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ_ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 18/5/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN