Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo giảm 02 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Đăng ngày:  25/04/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được giảm 02 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 như sau:

- Kiểm toán viên Trần Hoàng Anh, chứng chỉ KTV số 1161/KTV được giảm từ ngày 12/4/2014;

- Kiểm toán viên Nguyễn Thị Hoàng Anh, chứng chỉ KTV số 0322/KTV được giảm từ ngày 26/4/2014.

(UBCKNN)