Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Xây dựng 47
Đăng ngày:  30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2020/GĐK-CC47 ngày 20/11/2020 của CTCP Xây dựng 47 (Mã CK: C47, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung đến ngày 24/12/2020. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 8/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN