Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Đăng ngày:  07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 31/2021/NHA-BC ngày 20/4/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã cổ phiếu: NHA – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN