Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Đăng ngày:  05/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 84/2021-CV- NVLG ngày 29/03/2021 của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (mã CK: NVL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã phát hành 4.744.375 cổ phần để chuyển đổi 62,5 trái phiếu (tổng giá trị 12.500.000 USD).

UBCKNN