Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Đăng ngày:  26/01/2021

Ngày 25/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBCK. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong năm của UBCKNN tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tham gia ý kiến và thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, đảm bảo chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành những TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Thứ hai, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC.

Thứ ba, Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, Thực hiện công bố, công khai TTHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả.

Thứ năm, Tiếp nhận, xử lý đầy đủ, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách TTHC, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức về công tác này.

UBCKNN cũng xác định công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho người dân và tổ chức; đồng thời yêu cầu phân công nhiệm vụ cho các phòng, cán bộ phải cụ thể, chi tiết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kiểm soát TTHC. Định kỳ, UBCKNN và các đơn vị trong UBCKNNN sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm và đề ra nhiệm vụ cho năm kế tiếp.

UBCKNN