Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Nam Long
Đăng ngày:  21/02/2014

  Ngày 19/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ngày 12/2/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 23/1/2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 12/2/2014 của CTCP Đầu tư Nam Long. Theo báo cáo, Công ty chào bán được 25.500.000 cổ phiếu cho 07 nhà đầu tư.

(UBCKNN)