Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Đăng ngày:  15/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 5852/2021/CV-TGDD ngày 06/09/2021 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mã cổ phiếu: MSB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22.30/2021/NQ-HĐQT ngày 03/08/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22.31/2021/NQ-HĐQT ngày 03/08/2021, Văn bản số 6295/NHNN-TTGSNH ngày 01/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.

UBCKNN