Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  15/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 208/2021/CV-CII ngày 13/04/2021 của của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CP:CII, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty đã phân phối 5.900.000 trái phiếu.

UBCKNN