Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty SEAF SME Finance LLC
Đăng ngày:  13/05/2014

  

  Ngày 13/5/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 09/GCN-UBCK ngày 17/7/2012 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty SEAF SME Finance LLC với nội dung như sau:

  Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Việt Nam: Tòa nhà Green Power, Lầu 14, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)