Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF
Đăng ngày:  12/05/2014

Ngày 12/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 34/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF, cụ thể như sau:

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF

- Tên tiếng Anh: VCBF Blue Chip Fund

- Tên viết tắt: VCBF - BCF

- Thời hạn hoạt động của Quỹ: Không giới hạn

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

2. Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

3. Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank.

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

  Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)