Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Công tác giám sát, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
Đăng ngày:  11/01/2022

  

  

  Thời gian qua, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo đúng các chủ trương của Nhà nước, Bộ Tài chính đã xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành khung khổ pháp lý về thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đồng bộ tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định của Chính phủ (Nghị định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán), Thông tư của Bộ Tài chính. Nghị định 153/2020/NĐ-CP đã quy định thẩm quyền giám sát công bố thông tin, xử lý vi phạm của UBCKNN đối với hoạt động chào bán trái phiếu. Cụ thể:

- Khoản 2,3,4 Điều 39 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBCKNN đối với hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ như sau:

+ Quản lý, giám sát công ty chứng khoán trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; giám sát Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) trong việc thực hiện công bố thông tin, chế độ báo cáo và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

+ Trên cơ sở giám sát của SGDCK tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, UBCKNN tiếp nhận và xử lý các vi phạm trong hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chứng khoán.

+ Có ý kiến chấp thuận Quy chế vận hành chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp và Quy chế tiếp nhận, giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại SGDCK theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

- Khoản 1, 3 Điều 33 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ và SGDCK đối với UBCKNN và Bộ Tài chính sau:

+ Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và hàng năm cho UBCKNN về tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

+ SGDCK thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm cho UBCKNN và Bộ Tài chính về tình hình chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp gồm chào bán tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế.

+ Ngoài chế độ báo cáo định kỳ, SGDCK báo cáo đột xuất cho UBCKNN và Bộ Tài chính theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Đối với hoạt động chào bán trái phiếu ra công chúng, UBCKNN thực hiện giám sát nghĩa vụ thực hiện báo cáo và công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Công tác giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

Năm 2021, UBCKNN đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính kiểm tra 02 Công ty có dấu hiệu chào bán trái phiếu ra công chúng là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vsetgroup và Công ty Cổ phần Tập đoàn ApecGroup. Kết quả đã xử phạt 02 công ty này với hành vi chào bán trái phiếu ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN, vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019. Mỗi tổ chức bị phạt 600 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư, đang phối hợp cơ quan điều tra đối với 1 trường hợp.

Định hướng kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2022

Thời gian tới, UBCKNN, Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài Chính, Sở Giao dịch Chứng khoán tiếp tục phối hợp thực hiện việc giám sát hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ:

- Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, an toàn.

- Theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường chứng khoán để có giải pháp điều hành, giám sát phù hợp, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch, ổn định, liên tục và an toàn trong mọi tình huống.

- Trong thời gian tới, UBCKNN tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm để ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm và thích đáng các vi phạm trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

UBCKNN