Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  18/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh được bổ sung 01 kiểm toán viên (KTV) là KTV Nguyễn Văn Tuyên (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0111-2020-005-1, cấp ngày 19/11/2020) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 tại AISC kể từ ngày 18/01/2021.

UBCKNN