Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Đăng ngày:  23/04/2014

  Ngày 21/4/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 08/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt ngày 25/10/2006 với nội dung như sau:

  Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc - Ông Phạm Gia Tuấn.

  Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)