Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK&TTCK đối với bà Đào Ngọc Bảo Phương, bà Bùi Thị Thanh Thuần, ông Hoàng Sơn Điền, bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông, bà Lê Thị Hoài Thanh
Đăng ngày:  22/07/2021

Ngày 20/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định số 195/QĐ-XPVPHC, số 196/QĐ-XPVPHC, số 197/QĐ-XPVPHC, số 198/QĐ-XPVPHC, số 199/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với bà Đào Ngọc Bảo Phương (84 C/c 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), bà Bùi Thị Thanh Thuần (25/4 Ngô Quyền, phường 06, Đà Lạt, Lâm Đồng), ông Hoàng Sơn Điền (108/11 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh), bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông (Khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), bà Lê Thị Hoài Thanh (76/721 C1, Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể:

  Phạt tiền 31.250.000 (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Chi tiết các giao dịch như sau: Ngày 19/5/2020, bà Đào Ngọc Bảo Phương, bà Bùi Thị Thanh Thuần, ông Hoàng Sơn Điền, bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông, bà Lê Thị Hoài Thanh đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội (mã chứng khoán: KHA) và trở thành cổ đông lớn (bà Đào Ngọc Bảo Phương mua 2.500.000 cổ phiếu, sở hữu: 17,7%; bà Bùi Thị Thanh Thuần mua 2.340.745 cổ phiếu, sở hữu: 16,58%; ông Hoàng Sơn Điền mua 1.800.000 cổ phiếu sở hữu: 12,75%; bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông mua 1.500.000 cổ phiếu, sở hữu: 10,62%; bà Lê Thị Hoài Thanh mua 1.559.396, sở hữu: 11,04%. Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu các ông/bà nêu trên.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2021.

UBCKNN