Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Đăng ngày:  16/05/2014

Ngày 15/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 149/CV-NET ngày 13/5/2014 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (Mã chứng khoán NET, niêm yết tại HNX). Căn cứ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, Công ty Cổ phần Bột giặt NET thực hiện phát hành 7.999.446 cổ phiếu (bẩy triệu chín trăm chín mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi sáu cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 193/NQ/ĐHCĐ-2014 ngày 19/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)