Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng của các công ty chưa niêm yết/đăng ký giao dịch
Đăng ngày:  02/02/2021

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị Công ty Các công ty đại chúng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch:

Báo cáo về việc đáp ứng hay không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nêu trên trước ngày 20/02/2021.

Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), nếu Công ty vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Nộp hồ sơ hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nếu Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

UBCKNN đề nghị Công ty tuân thủ quy định về quản trị công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo UBCKNN, công bố thông tin và niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với UBCKNN (Vụ Giám sát công ty đại chúng) - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, điện thoại 024. 39340750 (số máy lẻ: 504).

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện.

UBCKNN