Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
Đăng ngày:  04/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tên gói thầu: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20200675533-00 ngày 01/7/2020.

3. Giá gói thầu: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng chẵn)

5. Giá trúng thầu: 296.890.000 VNĐ  (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương Mại Phúc Trí.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Quyết định phê duyệt: Số 64/QĐ-CNTT ngày 03/8/2020 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh, qua mạng “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Duy trì sự ổn định của các thiết bị máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Xử lý kịp thời các sự cố máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Thay mực máy in, máy quét tài liệu và máy fax khi hết mực.

1. Tên dự án: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tên gói thầu: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20200675533-00 ngày 01/7/2020.

3. Giá gói thầu: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng chẵn)

5. Giá trúng thầu: 296.890.000 VNĐ  (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương Mại Phúc Trí.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Quyết định phê duyệt: Số /QĐ-CNTT ngày 03/8/2020 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh, qua mạng “Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu: Cung cấp mực và sửa chữa máy in, máy quét tài liệu và máy fax tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Duy trì sự ổn định của các thiết bị máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Xử lý kịp thời các sự cố máy in, máy quét tài liệu và máy fax; Thay mực máy in, máy quét tài liệu và máy fax khi hết mực.