Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
26/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 116/BC-L14 ngày 19/07/2021 của CTCP Licogi 14 (Công ty/HNX/mã CK: L14).
26/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 4711/BC-MB-HĐQT ngày 19/07/2021 của Ngân hàng TMCP Quân Đội
26/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 802/HĐQT-NHCT2.1 ngày 21/07/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 291/PDV-TCKT ngày 16/7/2021 của CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 82//BC-CTMTĐT ngày 29/06/2021 của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
21/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 19/2021/KSB ngày 14/07/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương