Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 13/BC-TCT ngày 19/4/2021 của Tổng Công ty 36 – CTCP (mã chứng khoán: G36 – Upcom)
04/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia theo báo cáo ngày 22/4/2021.
22/04/2021
Ngày 15/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng/mã chứng khoán: SHB) theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1901/CV-TGĐ ngày 15/4/2021.
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 329/2021-DGC ngày 30/03/2021 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu: DGC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 35/BC.DIC Corp – HĐQT ngày 8/4/2021 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã cổ phiếu DIG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 17/BC-VCP ngày 18/3/2021 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP