Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 số 0405-3/2021/BC-VTSR ngày 4/5/2021 và các tài liệu bổ sung đến ngày 7/6/2021 của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Công ty/Mã CK: AAV).
18/06/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP FPT
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 03/2021/BC-HC3 ngày 11/06/2021 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (mã chứng khoán: HC3 – Upcom).
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 92/2021/CV-TCD ngày 19/05/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã cổ phiếu: TCD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 209/2021/CV-IDJ ngày 08/6/2021 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã chứng khoán: IDJ tại UPCOM).
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 255/BC-TICCO ngày 28/5/2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã cổ phiếu: THG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).