Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
22/10/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 06/2021/BC-BN ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Bảo Ngọc
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 402VT.2021 ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang (Mã Chứng khoán: HAM – Upcom)
19/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 200/2021/TB-TGĐ/DXG ngày 20/9/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu DXG, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
01/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành số 116/2021/XDH ngày 27/9/2021 của CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội
30/09/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty) theo Báo cáo số 1440/2021/CV-SSIHO ngày 15/9/2021
24/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 2211/BC- SVI ngày 13/09/2021 của CTCP Đầu tưu Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP tại Upcom).