Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
23/11/2021
Ngày 12/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA
18/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 486/VT.2021 ngày 12/11/2021 của CTCP Vật tư Hậu Giang
17/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 02/TK ngày 29/10/2021 của CTCP Công nghiệp Tung Kuang (Công ty/HNX: TKU).
09/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 144/2021/IPA ngày 07/10/2021 của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A (Mã Chứng khoán: IPA – Upcom).
22/10/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 06/2021/BC-BN ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Bảo Ngọc
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 402VT.2021 ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang (Mã Chứng khoán: HAM – Upcom)