Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
26/07/2021
Ngày 22/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 154/2021/ĐT-VNR ngày 22/07/2021 của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam
09/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 14062/2021/BC-HII ngày 14/06/2021 của CTCP An Tiến Industries (mã cổ phiếu HII, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
07/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (Công ty/HNX: ADC) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 57/BC-MTTT ngày 17/5/2021.
07/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hàng cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả phát hành số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 29/06/2021 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR - Upcom).
30/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng - Công ty cổ phần chứng khoán FPT (Công ty FPTS)
29/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 37/HĐQT.21 ngày 22/6/2021 của CTCP Sơn Á Đông