Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 04/BC-SUHLS ngày 14/6/2021 của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã chứng khoán: HLS tại UPCOM).
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 1105/BC-VCC-HĐQT ngày 11/05/2021 của Tổng CTCP Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR – Upcom).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kêt quả số 41/2021/NHA-BC ngày 28/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
07/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 01/CV-SAV ngày 26/5/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
07/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 166/202021/CV-NS.VCSC ngày 20/5/2021 của CTCP Chứng khoán Bản Việt (Công ty)
04/06/2021
Ngày 31/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 77/CV-TCG-O.LG ngày 28/05/2021 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công