Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
28/04/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 102/2021-CV-NVLG ngày 6/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
27/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I (Mã Chứng khoán: VNY – Upcom).
26/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 39/2021/BCKQ-MST ngày 19/04/2021 của CTCP Đầu tư MST (Công ty/MST)
22/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi thành trái phiếu chuyển đổi theo báo cáo kết quả số 14/2021/BC-HFC-HĐQT ngày 13/04/2021 của CTCP Xăng dầu HFC
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 208/2021/CV-CII ngày 13/04/2021 của của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
07/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2021/GĐKCB-MST ngày 20/01/2021 của CTCP Đầu tư MST