Skip to content
Phát hành riêng lẻ
02/12/2021
Ngày 01/12/02021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quà đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 643/2021/CV-TCKT.FECON ngày 01/12/2021 của CTCP Fecon
02/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (Mã chứng khoán: VHD – Upcom).
01/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 4) số 3996 CV-TNG ngày 23/11/2021 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
01/12/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 2611/2021/BC-KQCB ngày 26/11/2021 của CTCP Camimex Group
01/12/2021
Ngày 30/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 02/2021/BC-KHL ngày 30/11/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
26/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 3108/2021/DKCB-VHE ngày 31/8/2021 và các tài liệu giải trình đến ngày 28/10/2021 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE)