Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
16/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 105/2021/CV-TCD ngày 02/06/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã cổ phiếu: TCD – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
14/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 232/2021/TB ngày 08/06/2021 của CTCP Tập đoàn Masan
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung Báo cáo phát hành số 39/2021/NHA-BC ngày 19/5/2021 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
31/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung báo cáo tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 50/2021/CV_KĐ ngày 18/5/2021 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
27/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 180/2021/BC ngày 05/05/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (Mã CP: MSN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
25/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam