Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
06/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phát hành số 11/SAFI -2021 ngày 17/03/2021 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI
04/05/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 99/2021/CV-NS.VCSC ngày 13/4/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 86/FPT-FAF ngày 13/04/2021 của Công ty cổ phần FPT
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021) theo Báo cáo số 87/FPT-FAF ngày 13/04/2021 của Công ty cổ phần FPT
26/04/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 362/CPN.MT-KH ngày 24/3/2021 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
13/04/2021
Ngày 09/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 0904.2/2021/BC-HHP ngày 09/04/2021 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng