Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Tên thủ tục “Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

+ Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

+ Báo cáo tài chính của 02 năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6); Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 12 tháng gần nhất;

+ Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và các nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP. Hồ sơ cá nhân tối thiểu bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng lao động;

+ Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Tài liệu thành phần hồ sơ được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện:Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ quan thực hiện:Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Kết quả thực hiện:

+Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinhhoặc

+ Công văn từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí:

+ 10 triệu đồng đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC)

+ 05 triệu đồng đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC).

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh - Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Danh sách thành viên ban giám đốc, nhân viên hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh - Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

- Yêu cầu, điều kiện:

(i) Đối với công ty chứng khoán:

+ Được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

+ Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu như sau:

- Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên;

- Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên;

- Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên;

- Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên;

+ Đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán;

+ Đáp ứng điều kiện về nhân sự: Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

+ Có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;

+ Không có lỗ trong hai năm gần nhất;

+ Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần;

+ Không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

(ii) Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

+ Có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên;

+ Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

+ Có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;

+ Không có lỗ trong hai năm gần nhất;

+ Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần;

+ Không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP;

+ Thông tư 272/2016/TT-BTC;

+ Thông tư 112/2020/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578486_Mau so 01.doc
578487_Mau so 02 .doc

Các thủ tục khác: