Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty

Tên thủ tục “Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua các thay đổi, công ty đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

            Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán;trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

2) Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi và Điều lệ công ty sửa đổi;

3) Điều lệ công ty sửa đổi theo Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC;

4) Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, tài liệu bổ sung: bản thông tin cá nhân theo Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ của người đại diện theo pháp luật mới;

5) Trường hợp thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát tài liệu bổ sung: văn bản cam kết của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về việc bàn giao quyền, nghĩa vụ cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế;

6) Trường hợp gia hạn thời gian hoạt động, tài liệu bổ sung: hợp đồng lưu ký, giám sát ký với ngân hàng lưu ký, giám sát điều chỉnh thời gian hoạt động của công ty;

7) Trường hợp thay đổi trụ sở của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn, tài liệu bổ sung: hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ về quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty đầu tư chứng khoán.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán; hoặc công văn từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Có.

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: 02 triệu đồng/Giấy phép điều chỉnh.

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19: 01 triệu đồng/Giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Mẫu Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với trường hợp thay đổi tên: tên tiếng Việt của công ty đầu tư chứng khoán phải theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và có ít nhất hai thành tố sau đây: (i) Tên loại hình quỹ: được viết là “công ty cổ phần đầu tư chứng khoán” đối với công ty đầu tư chứng khoán; (ii) Tên riêng: phù hợp với mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

3) Thông tư số 98/2020/TT-BTC;

4) Thông tư số 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư số 112/2020/TT-BTC.


07/01/2021
07/01/2021
578481_TTHC 96 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: