Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở

Tên thủ tục “Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở, UBCKNN ra quyết định chấp thuận chia, tách quỹ mở; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn tất việc chia, tách quỹ mở, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập cho quỹ hình thành sau chia, tách.

Bước 6: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 7: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 8: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ

- Giấy đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở;

- Biên bản họp và nghị quyết của các Đại hội nhà đầu tư thông qua việc chia, tách quỹ, phương án chia, tách quỹ và thông qua Điều lệ quỹ hình thành sau chia, tách;

- Phương án hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 95 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

- Điều lệ quỹ hình thành sau chia, tách theo Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

2) Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách

- Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Báo cáo kết quả thực hiện phương án chia, tách quỹ;

- Báo cáo đánh giá của ngân hàng giám sát về phương án chia, tách danh mục đầu tư, chuyển quyền sở hữu và bàn giao tài sản giữa các quỹ hình thành sau chia, tách, danh mục tài sản của quỹ hình thành sau chia, tách;

- Hợp đồng giám sát giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với các ngân hàng giám sát đối với các quỹ hình thành sau chia, tách;

- Bản cáo bạch và bản cáo bạch tóm tắt của các quỹ hình thành sau khi chia, tách theo Mẫu Phụ lục III và V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của quỹ bị chia.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

+ Bước 4: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ;

+ Bước 8: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 4: Quyết định chấp thuận chia, tách quỹ mở; hoặc Công văn từ chối và nêu rõ lý do.

+ Bước 8: Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ mới hình thành sau chia, tách hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của quỹ bị tách; hoặc Công văn từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Có.

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: 02 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19: 01 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Phương án hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 95 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

+ Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán - Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

+ Bản cáo bạch quỹ đầu tư chứng khoán - Mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

+ Bản cáo bạch tóm tắt quỹ đầu tư chứng khoán - Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1) Được Đại hội nhà đầu tư thông qua việc chia, tách;

2) Các quỹ hình thành sau khi chia, tách phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát.

3) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ;

4) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

3) Thông tư số 98/2020/TT-BTC;

4) Thông tư số 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư số 112/2020/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578471_TTHC 86 va phu luc dinh kem .docx

Các thủ tục khác: