Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục

Tên thủ tục “Hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sảnđến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp hợp nhất, sáp nhập quỹ có kết hợp với chào bán chứng chỉ quỹ, quỹ phải tuân thủ các quy định về chào bán có liên quan.

Bước 5: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn tất việc hợp nhất, sáp nhập, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đối với quỹ hình thành sau hợp nhất hoặc hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập cho quỹ hình thành sau sáp nhập.

Bước 6: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 7: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 8: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ niêm yết, niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ

- Giấy đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ;

- Biên bản họp và nghị quyết của các Đại hội nhà đầu tư thông qua việc hợp nhất, sáp nhập, thông qua hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và Điều lệ quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập;

- Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 96 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Điều lệ quỹ hợp nhất hoặc quỹ nhận sáp nhập sửa đổi theo Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

2) Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Báo cáo kết quả thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập, kết quả thực hiện chuyển nhượng (nếu có), kết quả chào bán chứng chỉ quỹ (nếu có);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của các quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;

- Danh mục tài sản của quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập.

- Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập theo Mẫu Phụ lục III, V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

- Hợp đồng giám sát tài sản với ngân hàng giám sát của quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập kèm theo báo cáo đánh giá của các ngân hàng giám sát về các nội dung tại phương án hợp nhất, sáp nhập bao gồm: nguyên tắc xác định công nợ, tài sản và giá trị tài sản ròng tại ngày hợp nhất, sáp nhập; nguyên tắc chuyển đổi và xác định tỷ lệ chuyển đổi; phương án và nguyên tắc chuyển giao tài sản giữa các quỹ; số lượng chứng chỉ quỹ dự kiến lưu hành của quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập;

- Công văn của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy niêm yết, hủy đăng ký, lưu ký chứng chỉ quỹ của quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

+ Bước 4: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ;

+ Bước 8: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 4: Quyết định chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; hoặc Công văn từ chối và nêu rõ lý do.

+ Bước 8: Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập; hoặc Công văn từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Có.

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: 02 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19: 01 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 96 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán - Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

+ Mẫu Bản cáo bạch quỹ đầu tư chứng khoán - Mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

+ Mẫu Bản cáo bạch tóm tắt quỹ đầu tư chứng khoán - Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1) Quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản khác theo quyết định của các Đại hội nhà đầu tư.

2) Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện:

a) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ;

b) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

3) Thông tư số 98/2020/TT-BTC;

4) Thông tư số 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư số 112/2020/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578470_TTHC 85 va phu luc dinh kem .docx

Các thủ tục khác: