Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản

Tên thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản (được tổ chức và hoạt động theo hình thức quỹ đóng) đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ niêm yết chứng chỉ quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán/thành lập công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

2) Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng - Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, kèm theo văn bản xác nhận phong tỏa của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ;

3) Biên bản tổng hợp ý kiến của nhà đầu tư về các nội dung lấy ý kiến nhà đầu tư (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 07 (bẩy) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, hoặc Công văn từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Có.

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: 30 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19: 15 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán/thành lập công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Báo cáo kết quả chào bán ra công chúng - Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản (quỹ đại chúng) được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ;

2) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

3) Thông tư số 272/2016/TT-BTC;

4) Thông tư 112/2020/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578468_TTHC 83 va phu luc dinh kem .docx

Các thủ tục khác: