Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

Tên thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho tổ chức đăng ký. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Giấy đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 88 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

2) Giấy ủy quyền cho chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 89 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có) của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ và các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ;

4) Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ cho hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 90 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

5) Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có) của nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ;

6) Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, bao gồm: quy trình thẩm định thông tin, nhận biết nhà đầu tư, quy trình phân phối chứng chỉ quỹ kèm theo bộ quy định về ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn của khách hàng; bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ;

7) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép cung cấp dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ; hoặc công văn từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Có.

Theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: 10 triệu đồng/Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19: triệu đồng/Giấy chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 88 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Giấy ủy quyền cho chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 89 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ cho hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ - Mẫu số 90 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Bản thông tin cá nhân - Mẫu số 91 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1) Là tổ chức có ít nhất 01 địa điểm kinh doanh được lựa chọn là địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ. Việc phân phối chứng chỉ quỹ chỉ được thực hiện tại các địa điểm đã đăng ký.

2) Tại mỗi địa điểm có tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc là người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam; hoặc có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm chứng chỉ: những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

3) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ.

4) Có quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

2) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

3) Thông tư số 272/2016/TT-BTC;

4) Thông tư số 112/202/TT-BTC.

07/01/2021
07/01/2021
578457_TTHC 72 .doc

Các thủ tục khác: