Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục “Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài có hồ sơ quyết định giải thể, văn bản đề nghị rút Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ tại Bước 1, UBCKNN có quyết định chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bước 5: Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phương án xử lý tài khoản tự doanh, các hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực.

Bước 6: Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng, các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Bước 7: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo tại Bước 6 đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Phương án xử lý tài khoản tự doanh, các hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực.

+ Kết quả xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng.

+ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được báo cáo tại Bước 6 đầy đủ, hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phương án xử lý tài khoản/hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực - Mẫu số 84 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Báo cáo tình hình xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng - Mẫu số 70 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578453_TTHC 68 va phu luc dinh kem .docx

Các thủ tục khác: