Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên thủ tục “Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán gửi hồ sơ tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN có văn bản chấp thuận; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện tổ chức lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bước 6: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý công ty phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Bước 7: Công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đến UBCKNN.

Bước 8: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 9: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 10: UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất nếu công ty sau hợp nhất, chuyển đổi có thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính hoặc cần làm rõ vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mới hình thành sau tổ chức lại.

Bước 11: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

(1) Chấp thuận tổ chức lại

+ Giấy đề nghị.

+ Biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc tổ chức lại công ty;

+ Hợp đồng nguyên tắc đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập;

+ Phương án tổ chức lại đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 206 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

(2) Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

+ Giấy đề nghị;

+ Báo cáo kết quả thực hiện phương án tổ chức lại, bao gồm Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau tổ chức lại, kết quả thực hiện chuyển nhượng (nếu có), kết quả chào bán cổ phần (nếu có);

+ Thuyết minh cơ sở vật chất kèm theo hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở;

+ Danh sách Tổng giám đốc (Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán tại trụ sở chính và mạng lưới hoạt; Bản thông tin cá nhân của Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với trường hợp thay đổi Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh;

+ Xác nhận về khoản vốn tăng thêm (nếu có) của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả hoặc báo cáo vốn chủ sở hữu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

+ Dự thảo Điều lệ công ty sau chuyển đổi, hợp nhất;

+ Bản gốc Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức lại.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

(1) Chấp thuận tổ chức lại: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

(2) Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Chấp thuận tổ chức lại: Quyết định chấp thuận tổ chức lại; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

(2) Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí:

(1) Chấp thuận tổ chức lại: Không có.

(2) Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động: Có.

Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán:

+ Cấp lại Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; bao gồm cả trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi: 02 triệu đồng/lần cấp

Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

+ Cấp lại Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; bao gồm cả trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thành lập sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi: 01 triệu đồng/lần cấp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

(1) Chấp thuận tổ chức lại

+ Giấy đề nghị chấp thuận tổ chức lại - Mẫu số 79 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập - Mẫu số 80 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Phương án hợp nhất, sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua theo Mẫu số 81 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

(2) Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán - Mẫu số 82 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau tổ chức lại - Mẫu số 68 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Thuyết minh cơ sở vật chất - Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Danh sách nhân sự - Mẫu số 66 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+ Bản thông tin cá nhân của Tổng giám đốc (Giám đốc), Giám đốc chi nhánh - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc tổ chức lại, phương án tổ chức lại được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

+ Công ty chứng khoán hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau tổ chức lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán.

+ Trường hợp tổ chức lại để trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định điểm a khoản 3 Điều 74, điểm a khoản 3 Điều 75 Luật Chứng khoán.

+ Việc tổ chức lại phải tuân thủ pháp luật khác có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578449_TTHC 64 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: